Rozłąka jest naszym losem
   Spotkanie naszą nadzieją

Z   głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27. 12 2018r

zmarł nasz kolega i przyjaciel Instruktor ogrodowy

śp.

Aleksander Jankowski

Pogrzeb odbędzie się dnia 05.01.2019r. o godz. 13.00

na cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu

                                            Już za kilka miesięcy wybory Zarządu ROD
   Wiosną przyszłego roku Walne Zebranie ROD wybierze nowy Zarząd, ponieważ teraz działający skończy kadencję. Część jego członków już dzisiaj informuje, że nie będzie kandydować do ogrodowych władz. Trzeba stwierdzić, że obecny Zarząd ROD przez lata dobrze prowadził sprawy ROD osiągając wiele sukcesów i doprowadzając Ogród do miana najlepszego w Polsce w 2017r. Zarząd także teraz podejmuje wiele zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania Ogrodu, właściwie realizuje obowiązki wynikające z przepisów regulujących kwestie porządku i czystości, nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD, czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD, dba o estetyczny wygląd Ogrodu, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu. Skutecznie rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych, a także sporów między nimi, powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją w należytym stanie.Opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD, podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych, rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD, gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie.
   Wiosną te oraz inne zadania przejmie nowy Zarząd, który wybierzemy w nadchodzących wyborach. Aby robił to dobrze już dzisiaj trzeba pomyśleć, kto wejdzie w jego skład. Potrzebna jest nowa, młoda „krew”. Powinny być w nim również kobiety. Czekamy na takich ludzi ! 
Tekst; Zdzisław Śliwa

STOWARZYSZENIE OGRODOWE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. 2. ARMII WOJSKA POLSKIEGO W POZNANIU

ul. Bukowska 175

Funkcja

Imię i Nazwisko

Nr telefonu.

Dodatkowe funkcje

PREZES ZARZĄDU 

  Zdzisław

  Śliwa

603 706 637
zsliwa@interia.pl

 

Pierwszy WICEPREZES 

  Zenon

  Ptak

693 219 497
zentatry@spoko.pl

 -Przewodniczący 

  Komisji  Konkursowej
 -Opiekun sektora  K

WICEPREZES 

  Andrzej

  Górczyński

502 566 720
a_gorczynski@echostar.pl

 -Przewodniczący
  Komisji  Społeczno - mediacyjnej
 -Opoekun sektora "F"

SEKRETARZ 

  Stanisław

  Sworek

605 219 639
stanislaw.sworek@onet.pl

 -Opiekun sektora  H

SKARBNIK 

  Andrzej

  Biedny

693 723 250

 -Opiekun sektora  B” i „C

 

 Vacat

  Vacat

Vacat

 -Przewodnicząca komisji społecznej

 -Opiekun sektora  A

CZŁONKOWIE  

  Wiesław

  Kapłon

506 584 603
wakaplon@interia.pl

 -Przewodniczący
  Komisji  Porządku i Bezpieczeństwa
 -Opiekun sektora  D  i  I

ZARZĄDU: 

  Józef

  Sykała

731 724 718

 -Przewodniczący komisji technicznej
 -Opiekun sektora  E

 

  Mieczysław

  Marek

603 239 304
mieczyslaw.marek@gmail.com

 -Przewodniczący komisji ekologicznej
 -Opiekun sektora  G

GOSPODARZ 
OGRODU
Pommocnik

GOSPODARZA 

  Artur

  Patryk

  Horowski

 Ficydowski

695 210 942

-

 

 

KOMISJA 

REWIZYJNA 

 

 

 


Przewodniczący 

  Waldemar

  Stalewski 608 364 511


Zastępca 

  Marian

  Dziupiński

797 513 068


Sekretarz 

  Grażyna

  Niemczyk 605 071 470


Członkowie 

  Henryk

  Zięba

604 499 222


  Zenon

  Kaliszan

509 597 331

 

SPOŁECZNI INSTRUKTORZY OGRODNICTWA

  Teresa

  Górczyńska

508 947 250

  -Instruktor Okręgowy

  Andrzej

  Górczyński

502 566 720

  -Instruktor Ogrodowy   a_gorczynski@echostar.pl

  Mieczysław

  Marek    603 239 304  -Instruktor Krajowy   mieczyslaw.marek@gmail.com

  

 


 

 Drogi Działkowcu.
 Do wyżej wymienionych osób funkcyjnych zawsze możesz się zwrócić w sprawach Cię nurtujących
 a dotyczących naszego OGRODU.

 Posiedzenie ZARZĄDU odbywa się w ostatni czwartek miesiąca o godz.17.00

Adres do korespondencji:

ROD im. 2. Armii WP

ul. Bułgarska 102A/7

60-381 Poznań

Konto Ogrodu:

PBS Oddział  w Poznaniu

Nr   09 9043 1070 2070 0010 0218 0001

Stronę redaguje: Andrzej Górczyński                                                                                                               H-225; R193; G199; B217