Już za kilka miesięcy wybory Zarządu ROD
   Wiosną przyszłego roku Walne Zebranie ROD wybierze nowy Zarząd, ponieważ teraz działający skończy kadencję. Część jego członków już dzisiaj informuje, że nie będzie kandydować do ogrodowych władz. Trzeba stwierdzić, że obecny Zarząd ROD przez lata dobrze prowadził sprawy ROD osiągając wiele sukcesów i doprowadzając Ogród do miana najlepszego w Polsce w 2017r. Zarząd także teraz podejmuje wiele zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania Ogrodu, właściwie realizuje obowiązki wynikające z przepisów regulujących kwestie porządku i czystości, nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD, czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD, dba o estetyczny wygląd Ogrodu, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu. Skutecznie rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych, a także sporów między nimi, powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją w należytym stanie.Opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD, podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych, rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD, gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie.
   Wiosną te oraz inne zadania przejmie nowy Zarząd, który wybierzemy w nadchodzących wyborach. Aby robił to dobrze już dzisiaj trzeba pomyśleć, kto wejdzie w jego skład. Potrzebna jest nowa, młoda „krew”. Powinny być w nim również kobiety. Czekamy na takich ludzi ! 
Tekst; Zdzisław Śliwa
GENEZA SPOŁECZNEJ SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ               H300; R245; G155; B245

Społeczna Służba Instruktorska powstała w 2001 roku z inicjatywy Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców (KR PZD) w Warszawie.
W tymże roku 2001 ukazał się dokument wykonawczy Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców (OZ PZD) w Poznaniu, polecający podjęcie dyskusji na temat utworzenia Społecznej Służby Instruktorskiej w Ogrodach.

W Ogrodzie im. 2.Armii Wojska Polskiego na zebraniu sprawozdawczym w 2001r Uchwalą nr 6/2001 powołano Społeczną Służbę Instruktorską (SSI)
Na przewodniczącego tejże komisji powołano Mieczysława Marek, któremu polecono opracowanie regulaminu pracy SSI.
                                                                                                                                                                         H300; G215
Stronę redagują: Andrzej Górczyński i Mieczysław Marek                                                                                              H-225; R193; G199; B217