Już za kilka miesięcy wybory Zarządu ROD
   Wiosną przyszłego roku Walne Zebranie ROD wybierze nowy Zarząd, ponieważ teraz działający skończy kadencję. Część jego członków już dzisiaj informuje, że nie będzie kandydować do ogrodowych władz. Trzeba stwierdzić, że obecny Zarząd ROD przez lata dobrze prowadził sprawy ROD osiągając wiele sukcesów i doprowadzając Ogród do miana najlepszego w Polsce w 2017r. Zarząd także teraz podejmuje wiele zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania Ogrodu, właściwie realizuje obowiązki wynikające z przepisów regulujących kwestie porządku i czystości, nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD, czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD, dba o estetyczny wygląd Ogrodu, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu. Skutecznie rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych, a także sporów między nimi, powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją w należytym stanie.Opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD, podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych, rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD, gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie.
   Wiosną te oraz inne zadania przejmie nowy Zarząd, który wybierzemy w nadchodzących wyborach. Aby robił to dobrze już dzisiaj trzeba pomyśleć, kto wejdzie w jego skład. Potrzebna jest nowa, młoda „krew”. Powinny być w nim również kobiety. Czekamy na takich ludzi ! 
Tekst; Zdzisław Śliwa
REGULAMIN SPOŁECZNEJ SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ          H300; R245; G155; B245

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMISJI EKOLOGICZNEJ
ROD 2.ARMII WOJSKA POLSKIEGO POZNAŃ

 

     ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI EKOLOGICZNEJ ROD II ARMII WOJSKA POLSKIEGO
Komisja ekologiczna jest organem przeznaczonym do realizacji działalności związanej z zagospodarowaniem i modernizacją ogrodów działkowych, oraz propagowania wiedzy ogrodniczej wśród działkowców.
Skład Komisji ekologicznej:

- instruktor krajowy
- instruktor okręgowy
- instruktorzy poszczególnych sektorów

Zadania Komisji ekologicznej:
Komisja ekologiczna realizuje działania określone w Regulaminie ROD, a w szczególności:
1. Prowadzi spotkania instruktorskie w zakresie: zagospodarowania i modernizacji działek,

uprawy roślin, ochrony roślin, nawożenia roślin, ochrony środowiska
2. Organizuje pokazy z zakresu: uprawy gleby, techniki sadzenia drzew i krzewów owocowych

oraz ozdobnych, cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych,
nawozów i techniki ich stosowania, środków ochrony roślin ich potrzeb, techniki i zasad ich stosowania na działce, ekologii w uprawie działek
3. Wdraża Regulamin ROD i wydaje zalecenia dotyczące jego stosowania.
4. Propaguje wiedzę i oświatę ogrodniczą poprzez: organizowanie prelekcji i szkoleń dla działkowców, zapoznaje z literaturą ogrodniczą, szczególnie wydawnictw związkowych i miesięcznika „Działkowiec”, przekazywanie informacji o wszelkich nowościach ogrodniczych
5. Utrzymuje kontakt ze stacjami chemiczno-rolniczymi oraz kwarantanny i ochrony roślin, ośrodkami doradztwa rolnego, oraz innymi placówkami w zależności od potrzeb.
6. Opracowuje roczne sprawozdania z działalności instruktorskiej.


               ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNEJ SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EKOLOGICZNEJ
1. Przewodniczący Komisji ekologicznej podlega bezpośrednio Zarządowi ROD 2. Armii Wojska Polskiego
2. Przewodniczący Komisji ekologicznej odpowiada za:
- organizację i prowadzenie instruktaży w zakresie: zagospodarowania i modernizacji działek
- uprawy roślin
- ochrony roślin
- nawożenia roślin
- ochrony środowiska
- Organizację pokazów z zakresu: uprawy gleby, techniki sadzenia drzew i krzewów owocowych
oraz ozdobnych, cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, nawozów
i techniki ich stosowania, środków ochrony roślin ich potrzeb, techniki i zasad ich stosowania na działce, ekologii w uprawie działek
3. Do podstawowych obowiązków przewodniczącego komisji ekologicznej należy: kierowanie pracą podległych instruktorów oraz zapewnienie właściwych warunków pracy, nadzorowanie terminowego wykonana zaleceń, przestrzegania instrukcji o bezpieczeństwie i higienie pracy w czasie pokazów, systematyczne pogłębianie wiedzy fachowej i ogólnej oraz inspirowanie podległych instruktorów do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu wykonywanej funkcji, organizowanie prelekcji i szkoleń dla działkowców, zapoznaje z literaturą ogrodniczą, szczególnie wydawnictw związkowych i miesięcznika „Działkowiec”, przekazywanie informacji o wszelkich nowościach ogrodniczych, ścisłe i terminowe wykonywanie poleceń Zarządu ROD, przestrzeganie regulaminu Polskiego Związku Działkowców, wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydium Krajowej Rady PZD dotyczących działalności Społecznej Służby Instruktorskiej.


PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INSTRUKTORA KOMISJI EKOLOGICZNEJ

1. Instruktor Komisji ekologicznej podlega bezpośrednio Przewodniczący Komisji ekologicznej ROD II Armii Wojska Polskiego
2. Instruktor Komisji ekologicznej odpowiada za: organizację i prowadzenie instruktaży w swoim sektorze z zakresu: zagospodarowania i modernizacji działek, uprawy roślin, ochrony roślin, nawożenia roślin, ochrony środowiska.
Organizację pokazów z zakresu: uprawy gleby, techniki sadzenia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, nawozów i techniki ich stosowania, środków ochrony roślin ich potrzeb, techniki i zasad ich stosowania na działce, ekologii w uprawie działek
3. Do podstawowych obowiązków instruktora komisji ekologicznej należy: terminowego wykonana zaleceń zleconych przez przewodniczącego komisji ekologicznej, uczestniczenie w instruktażach organizowanych przez przewodniczącego komisji ekologicznej, przestrzegania instrukcji
o bezpieczeństwie i higienie pracy w czasie pokazów, systematyczne pogłębianie wiedzy fachowej
i ogólnej oraz inspirowanie działkowców do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ogrodnictwa, przestrzeganie regulaminu Polskiego Związku Działkowców.
                                                                                                                                                    Opracował Mieczyslaw Marek

Stronę redagują: Andrzej Górczyński i Mieczysław Marek                                                                                              H-225; R193; G199; B217